دوشنبه 15 خرداد 1402 |

برگزیدگان نهمین جشنواره بین المللی فارابی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/22 | 
 

برگزیدگان گرو‌ه‌های علمی نهمین جشنواره بین المللی فارابی (بخش‌های داخلی و بین الملل) 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

 
تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی
AWT IMAGE
نام: محمدباقر وثوقی/ منصور صفت گل        
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران    
رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)
 
AWT IMAGE
نام: روح الله بهرامی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:کیسانیه: جریان های فکری و تکاپوهای سیاسی؛ تاملاتی جدید در باب زوال امویان و برآمدن عباسیان
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)       
 
AWT IMAGE
نام: فهیمه شیخ شعاعی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بازسازی‌های چندگانه تغذیه، شرایط محیطی و مهاجرت‌های انسانی، براساس آنالیز ایزوتوپ‌های موجود در عناصر اسکلتی، از محوطه های باستانی ایران
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)        
   
حقوق
AWT IMAGE
نام: ژانت الیزابت بلیک            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  حقوق میراث فرهنگی بین‌المللی 
رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال                 (اطلاعات بیشتر)    
   
AWT IMAGE
نام: نفیسه شوشی‌نسب            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  ماهیت حقوقی اوراق بهادار 
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                 (اطلاعات بیشتر)       
  
زبان و ادبیات
AWT IMAGE
نام: اسماعیل سعادت
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر:  دانشنامه زبان و ادب فارسی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                 (اطلاعات بیشتر)       
  
AWT IMAGE
نام: لیلا حق پرست               
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  بررسی ساختار اسطوره‌ای حماسه های پهلوانان خاندان سام
رتبه: برگزیده اول بخش جوان                 (اطلاعات بیشتر)  
   
AWT IMAGE
نام: سمیه سادات طباطبایی               
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:  رساله‌الغفران دراسه رؤی أبی العلاء النقدیه فیه و مصادر الکتاب مع ترجمه إلی الفارسیه 
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                 (اطلاعات بیشتر)  
   
علوم اجتماعی و علوم ارتباطات
AWT IMAGE
نام: سیدمحمد امین قانعی‌راد                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   پیمایش علم و جامعه 
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)     
      
AWT IMAGE
نام: مهدی مالمیر                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: مطالعه تطبیقی تاریخی زمینه و ریشه های اجتماعی شکاف دولت-ملت با تاکید بر ایران(۱۳۵۷-۱۳۰۴) 
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)  
  
AWT IMAGE
نام: سیدمرتضی هاشمی مدنی                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: خداباوری و خداناباوری در عصر پساسکولار  
رتبه: برگزیده اول بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)   
  
AWT IMAGE
نام: نسیبه زنجری                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: سالمندی موفق در ایران: مفهوم پردازی، ساخت و رواسازی ابزار
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)          
  
AWT IMAGE
نام: حسن دانائی فرد                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی؛ گذشته، حال و آینده (جلد اول و دوم)                 
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)       
  
AWT IMAGE
نام: مهدی صارم                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: تئوری مالی سطح قیمت‌ها، تعادل انتظارات عقلایی و نااطمینانی سیاست پولی
رتبه: برگزیده اول بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)        
  
AWT IMAGE
نام: صدیقه سادات هاشمی                
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: تدوین الگوی رفتاری در حکمرانی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع) بر اساس متن نهج البلاغه
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان                 (اطلاعات بیشتر)     
  
علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی
AWT IMAGE
 نام: فرشته چراغی              
تحصیلات: دکتری                            
عنوان اثر: مفهوم سازی خِرد بر مبنای مطالعه ساختار عاملی: مطالعه کیفی و کمی نظریه‌های خرد          
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                 (اطلاعات بیشتر)     
 
علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
AWT IMAGE
نامسیدجواد طباطبایی
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا (جلد نخست: از نوزایش تا انقلاب فرانسه ۱۷۸۹-۱۵۰۰؛ دفتر سوم: نظام‌های نوآئین در اندیشه سیاسی)
رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)        
  
AWT IMAGE
ناممهدی نجف‌زاده           
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: جابه‌جایی دو انقلاب؛ چرخش‌های امردینی در جامعه ایرانی
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                 (اطلاعات بیشتر)   
 
AWT IMAGE
نامبهزاد عطارزاده           
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: مبانی سیاست عمومی در ایران: عقل یا افسون (درباره ناکامی سیاست رفاه اجتماعی در ایران ۱۳۹۲-۱۳۸۴)
رتبه: برگزیده دوم بخش جوان                 (اطلاعات بیشتر)        
 
AWT IMAGE
نام: حسین شجاعی واجنانی       
تحصیلات: کارشناسی ارشد
عنوان اثر: رهیافتی انتقادی در به کارگیری تاریخ در تفاسیر قرآنی معاصر  
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)      
 
AWT IMAGE
نام: محمد سعیدی‌مهر
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: ضرورت، دلالت و جهان‌های ممکن  
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)        
      
AWT IMAGE
نام: امین شاه‌وردی                   
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر:   تمامیت نظریه قیاس استثنائی در منطق قدیم
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                 (اطلاعات بیشتر)  
 
فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری
AWT IMAGE    
 نام: سیدحجت‌الحق حسینی            
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: کتابشناسی جامع  خواجه نصیرالدین طوسی        
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                  (اطلاعات بیشتر)
   
AWT IMAGE
نامسمیه سادات آخشیک          
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: تحلیل عوامل مؤثر بر فرایند تغییر برنامه‌ریزی شده در مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد براساس نظریه میدانی لوین، چسبندگی دانش و آموخته‌زدایی
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)     
 
مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)
AWT IMAGE
نامغلامحسین مقیمی         
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: کارآمدی روش اجتهادی امام خمینی(ره)
رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال                (اطلاعات بیشتر)        
 
AWT IMAGE
نامعلیرضا استادیان‌خانی          
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: بررسی جامعه‌شناسی تطورات فقه حکومتی شیعه از مشروطه تا انقلاب اسلامی 
رتبه: برگزیده سوم بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)    
 
مطالعات هنر و زیبایی‌شناسی
AWT IMAGE    
 نامسمانه بغلانی       
تحصیلات: دکتری                                                    
عنوان اثر: مطالعه تطبیقی نقوش و تزئینات اسطرلاب‌های ایران و هند در قرن ۱۰ تا ۱۲ هجری قمری
رتبهبرگزیده دوم بخش جوان                (اطلاعات بیشتر)  
     
بخش بین الملل (ایران شناسی و اسلام شناسی) 
AWT IMAGE
ناممحمود ایوب
کشورلبنان
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
      
AWT IMAGE
ناممحمدآصف محسنی قندهاری
کشورافغانستان
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
     
AWT IMAGE
ناممحمدعلی قره داغی
کشور: عراق
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی
     
AWT IMAGE
نامهاینتس گائوبه
کشور: آلمان
تقدیر به سبب:  جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی
     
AWT IMAGE
نامبرنارد اوکین
کشور: ایرلند
تقدیر به سبب:   جمیع آثار در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی
     
AWT IMAGE
ناممنیر درکیچ     
کشور: بوسنی و هرزگوین
تقدیر به سبب: جمیع آثار در حوزه ایران شناسی
     ​​​​     
برگزیدگان سایر بخش های جشنواره
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم دکتر عباس زریاب خویی
      
AWT IMAGE
شخصیت پیشرو
مرحوم دکترحمید عنایت
     
AWT IMAGE
پیشکسوت علوم انسانی ایران
امیرهوشنگ ابتهاج
     
AWT IMAGE
پیشکسوت علوم انسانی ایران
حسین معصومی همدانی
     
AWT IMAGE
نظریه پرداز برجسته
 سیدمحمد نقی‌زاده
     
AWT IMAGE
مترجم برتر
عبدالحسین نیک‌گهر
                  
AWT IMAGE
انجمن علمی برتر
انجمن مدیریت ایران
 
AWT IMAGE
نشریه علمی- پژوهشی برتر
نشریه جستارهای زبانی
             
   

دفعات مشاهده: 25394 بار   |   دفعات چاپ: 1372 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق