سه شنبه 24 فروردین 1400 |

بایگانی بخش

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 254 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,184,279 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزیدگان دومین جشنواره بین المللی فارابی

تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) مطالعات هنر و زیبایی شناسی بخش خارجی (اسلام شناسی و ایران شناسی) سایر بخش ها      تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی    نام: محمدباقر وثوقی و همکاران    عنوان اثر: وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی (زیر نظر دکتر حسن حبیبی)    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۸۸    نام: سیدحسن موسوی    عنوان اثر: زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰      نام: صادق حیدری‌نیا    عنوان اثر: بررسی نظریه شهریار ایرانی بر پایه منابع اساطیر و متون نخستین قرون اسلامی    رتبه: برگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۲   مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)                             نام: منوچهر محمدی    عنوان اثر: بازتاب جهانی انقلاب اسلامی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۰    نام: محمدرضا طالبان    عنوان اثر: روش‌شناسی مطالعات انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۷      نام: رضا رسول جعفریان    عنوان اثر: جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی ـ مذهبی ایران    رتبه: برگزیده سوم    امتیاز: ۱۵۴.۵      نام: علی‌محمد حاضری (و همکاران)    عنوان اثر: مروری تحلیلی بر مطالعات انقلاب اسلامی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱ حقوق    نام: عباس کریمی    عنوان اثر: پروژه طبقه‌بندی قوانین یکصدساله ایران    رتبه: برگزیده دوم    امتیاز: ۱۶۶.۲۵      نام: مصطفی فضائلی    عنوان اثر: دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱      نام: محسن صادقی    عنوان اثر: مبانی نظری و نظام حقوقی حمایت از ابداع داروهای شیمیایی و ژنتیکی با تأکید بر الحاق به سازمان تجارت جهانی    رتبه: برگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۱   زبان و ادبیات    نام: علی رواقی    عنوان اثر: تکمله‌الاصناف    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۲      نام: محمدجعفر یاحقی    عنوان اثر: فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۵.۵    نام: آرزو آدی بیک    عنوان اثر: بررسی اختلالات زبانی بیماران فارسی‌زبان مبتلا به پارکینسون با تأکید بر جنبه‌های تولیدی و درکی    رتبه: شایسته تقدیر در بخش جوان    امتیاز: ۱۳۵ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: حسین میرزایی    عنوان اثر: بررسی جامعه‌شناختی فردگرایی در ایران (با تأکید بر پیمایش ساکنین شهر تهران)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۳ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری    نام: سیدسعید مرتضوی    عنوان اثر: تبیین الگوی سرپرستی مؤثر (مدیران عملیاتی) برای طراحی و آزمون الگوی سرپرستی مؤثر (مطالعه موردی کارخانجات گروه صنعتی فولاد ایران)    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۸۴.۵      نام: سیدعباس موسویان    عنوان اثر: ابزارهای مالی اسلامی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۳      نام: علی‌اصغر پورعزت    عنوان اثر: مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علی(ع)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۳.۵ علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی    نام: سعید بهشتی    عنوان اثر: آیین خردپروری    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲.۵    نام: محمدحسین شریفی‌نیا    عنوان اثر: مقایسه اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی و شناخت درمانی اعتیاد و اختلالات همایند زندانیان    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰.۵   علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای    نام: عباسعلی عمید زنجانی    عنوان اثر: فقه سیاسی    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۷    نام: پیروز مجتهدزاده    عنوان اثر: بازیگران کوچک در بازی بزرگ    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۷.۵   فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث    نام: سیدمصطفی محقق داماد    عنوان اثر: قواعد فقه    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۷ نام: سیدجعفر سیدباقر حسینی    عنوان اثر: بازیگران کوچک در بازی بزرگ    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال      امتیاز: ۱۵۷.۵    نام: سیدمحمود طیب حسینی    عنوان اثر: چندمعنایی در قرآن کریم، درآمدی برتوسعه در دلالتهای قرآنی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰.۵ فلسفه، کلام ، اخلاق، ادیان و عرفان    نام: علی اوجبی    عنوان اثر: تقویم‌الایمان    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰    نام: مهدی فدایی مهربانی    عنوان اثر: تأثیر مفهوم انسان کامل عزیز‌الدین نسفی در تاسیس اندیشه سیاسی بر مبنای عرفان ایرانی    رتبهبرگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۴   فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری    نام: محسن نوکاریزی    عنوان اثر: تحلیل واژگان محیط رابط در نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی و قابلیت فهم کاربران از آنها به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱.۵ نام: ماریه رحیمی    عنوان اثر: بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد    رتبه: برگزیده جوان      امتیاز: ۱۵۶    نام: محبوبه فراشباشی آستانه    عنوان اثر: بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی در میان ناشران ایرانی    رتبه: برگزیده جوان    امتیاز: ۱۴۹.۵  مطالعات هنرو زیبایی شناسی    نام: نسرین طباطبایی اردکانی    عنوان اثر: پرنیان هفت رنگ    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۳.۵    نام: اکبر ایرانی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزیدگان اولین جشنواره بین المللی فارابی

تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای فلسفه، کلام، اخلاق،ادیان و عرفان برگزیدگان خارجی سایر تقدیرشدگان تقدیر به سبب جمیع آثار و خدمات علمی فارابی‌شناس برجسته پیشکسوت علوم انسانی ایران شخصیت‌های پیشرو (مرحوم) مرکز پژوهشی برتر  تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        نام: زهره هادیانی    عنوان اثر: عامل فضا، فرهنگ و قدرت در سازمان‌یابی فضای شهر زاهدان    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۸۳/۱۷۹    نام: عباس هاشم‌زاده محمدیه    عنوان اثر: مهاجرت ایرانیان به هند از سقوط اصفهان تا عصر ناصری    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۸۳/۱۷۹      نام: رضا افهمی    عنوان اثر: فرهنگ بصری حاکم در هنر بازنمایی هخامنشیان    رتبه: برگزیده جوان    امتیاز: ۱۶۹        حقوق       نام: مرتضی عادل و همکاران    عنوان اثر: حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۰    نام: سعید بیگدلی    عنوان اثر: تعدیل قرارداد    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۵.۵      نام: محمدجواد جاوید    عنوان اثر: حقوق طبیعی و حقوق الهی به مثابه مبانی مشروعیت سیاسی در مقایسه بین اسلام و مسیحیت    رتبه: برگزیده بخش جوان    امتیاز: ۱۴۹ زبان و ادبیات    نام: مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی    عنوان اثر: شرح لغات و مشکلات دیوان انوری    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۰      نام: ملوک‌السادات حسینی بهشتی    عنوان اثر: اصطلاحنامه جامع (علوم پایه، فنی، مهندسی و کشاورزی)    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۶.۲۵      نام: محبوبه مباشری    عنوان اثر: اجتماعیات در کلیات شمس    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۴      نام: سمیرا قیومی    عنوان اثر: ذره و خورشید در مثنوی مولوی    رتبه: برگزیده بخش جوان    امتیاز: ۱۵۵.۵ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: فرامرز رفیع‌پور    عنوان اثر: فساد، سرطان اجتماعی    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۷۷.۷۵      نام: عبدالوهاب شهلی‌بر    عنوان اثر: مصرفی محلی فرهنگ عامه جهانی: دریافت و تبیین خوانش‌های تماشاگران زاهدانی از فیلم‌های عامه‌پسند هندی    رتبه: برگزیده بخش جوان    امتیاز: ۱۴۵ علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای    نام: دانشگاه عالی دفاع ملی    عنوان اثر: بررسی تهدیدات رسانه‌ای علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران    رتبه: شایسته تقدیر    امتیاز: ۱۴۷ فلسفه، کلام، اخلاق،ادیان و عرفان    نام: نیر طهوری    عنوان اثر: اعلام پایان هنر در دوره جدید    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۲   برگزیدگان خارجی    نام: شارل هانری دوفوشه کور    عنوان اثر: Moralia    ملیت: فرانسوی    نام: امیرحسن عابدی    عنوان اثر: منتخب اللطایف    ملت: هند    نام: ظهیر احمد صدیقی    عنوان اثر: گنجینه معانی    ملیت: پاکستانی         نام: یونس جعفری    عنوان اثر: شرح کلیات صائب تبریزی    ملیت: هند      نام: پیتر ایوری    عنوان اثر: گزیده غزلیات حافظ شیرازی    ملیت: انگلستان      نام: نجیب مایل هروی    عنوان اثر: تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی    ملیت: افغانستان    نام: کمال عینی    عنوان اثر: همای و همایون    ملیت: تاجیکستان      نام: مایکل کوک    عنوان اثر: امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی    ملیت: آمریکا         نام: ریچارد فرای    عنوان اثر: عصر طلایی ایران   ملیت: آمریکا         نام: محمد لگنهاوزن    عنوان اثر: اسلام و پلورالیسم مذهبی    ملیت: آمریکا    نام: کازئو موری موتو    عنوان اثر: Sayyids, Genealogists, Nagibs    ملت: ژاپن    نام: ماجد عرسان الکیلانی    عنوان اثر: فلسفه تربیت اسلامی    ملیت: اردن      سایر تقدیرشدگان تقدیر به سبب جمیع آثار و خدمات علمی    آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی   آیت‌الله عبدالله جوادی آملی   آیت‌الله جعفر سبحانی   آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی فارابی شناس برجسته   دکتر رضا داوری اردکانی پیشکسوت علوم انسانی ایران   دکتر فتح‌الله مجتبایی شخصیت های پیشرو   مرحوم علامه سیدمرتضی عسگری   مرحوم دکتر سیدجعفر شهیدی   مرحوم دکتر علی‌محمد کاردان   مرحوم آیت‌الله محمدهادی معرفت نهادهای پژوهشی برتر

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ -

برگزیدگان ششمین جشنواره بین المللی فارابی

تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) مطالعات هنر و زیبایی شناسی بخش خارجی (اسلام شناسی و ایران شناسی)  تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        نام: حسن حضرتی    عنوان اثر: مشروطه عثمانی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۰.۵    نام: علیرضا خسروزاده    عنوان اثر: مراکز و راه های تجاری اقتصادی دوره پارت و ساسانی در خلیج فارس: براساس داده های باستان شناختی به دست آمده از کاوشها و بررسیهای انجام گرفته در تنگه هرمز و سواحل جنوبی خلیج فارس    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۸.۵      نام: عباس احمدوند    عنوان اثر: نهاد ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر عباسی (۲۳۲-۵۶ هجری)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲.۵      نام: لیلا خسروی    عنوان اثر: تجزیه و تحلیل گنجینه غار کلماکره لرستان با تأکید بر نگاره‌ها، شکل و فناوری ساخت اشیاء    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۹.۵      حقوق       نام: عبدالله خدابخشی شلمزاری    عنوان اثر: تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۶.۵    نام: طاهر حبیب‌زاده    عنوان اثر: حقوق فناوری اطلاعات، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلیس، آمریکا، اتحادیه اروپا و مقررات آنسیترال    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱   زبان و ادبیات    نام: طاهره ایشانی    عنوان اثر: انسجام در غزل فارسی (تحلیل مقایسه‌ای چند غزل حافظ و سعدی)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲   علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: سیدهادی مرجائی    عنوان اثر: عوامل مؤثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و حرفه ای در اجتماع علمی ایران: مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه تهران    رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۴۷.۵      نام: عبدالرسول جوهری    عنوان اثر: مطالعه جامعه شناختی تعارف در زندگی روزمره مردم شهر تهران    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۱ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری    نام: سعید فراهانی فرد    عنوان اثر: اقتصاد منابع طبیعی از منظر اسلام    رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۴۶    نام: علی اصغر پورعزت    عنوان اثر: عهدنامه امیر(ع) (جان مایه خرد معنوی در حکمرانی و سنت انبیاء)    رتبه: شایسته تقدیر بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۴۱    نام: مسعود ربیعه    عنوان اثر: طراحی مدل ریاضی استوار زنجیره تأمین    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۷.۵      نام: محمدرضا آرمان‌مهر    عنوان اثر: رالز- حکیمی (بررسی تطبیقی اندیشه‌ اقتصادی جان رالز و محمدرضا حکیمی)    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱   علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی    نام: مریم دانای طوس    عنوان اثر: تبیین اهداف و مولفه های آموزش مهارتهای ادراکی و تولیدی زبان در برنامه درسی زبان ملی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۵        نام: محمود مهرمحمدی (و همکاران)    عنوان اثر: آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۶    نام: ابراهیم علی دوست قهفرخی    عنوان اثر: تحلیل موانع پیاده سازی سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ورزش حرفه ا‌ی جمهوری اسلامی ایران    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۳.۵      نام: منصوره صداقت    عنوان اثر: بررسی درون مایه‌های آشکار، پنهان و تهی داستانهای کودک    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۲.۵   علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای    نام: هادی آجیلی    عنوان اثر: صورتبندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۲   فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث    نام: عبدالهادی فقهی‌زاده    عنوان اثر: علامه مجلسی و فهم حدیث (مبانی و روش های فقه الحدیثی علامه مجلسی در بحارالانوار)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۱.۵    نام: ابراهیم فتح‌الهی    عنوان اثر: روش شناسی (متدولوژی) علوم قرآنی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰    نام: ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی    عنوان اثر: مفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرآیند استنباط احکام فقهی    رتبه: برگزیده اول بخش جوان    امتیاز: ۱۵۵      نام: محمد جانی پور    عنوان اثر: اخلاق در جنگ، تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمومنین علی (ع) و معاویه    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۴.۵   فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان    نام: غلامرضا فیاضی (و حسینعلی شیدان شید)    عنوان اثر: هستی و چیستی در مکتب صدرایی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۵    نام: خسرو باقری نوع پرست    عنوان اثر: روش شناسی (متدولوژی) علوم قرآنی    رتبه: هویت علم دینی: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی    امتیاز: ۱۵۵    نام: سیدیدالله یزدان‌پناه (و مهدی علیپور)    عنوان اثر: حکمت اشراق    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰      نام: محمدحسین فاریاب    عنوان اثر: عصمت امام در تاریخ تفکر امامیه تا پایان قرن ۵ هجری    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۴.۵   فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری      نام: احسان گرایی    عنوان اثر: تدوین الگوی شایستگی های کانونی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های تهران، شهید چمران و فردوسی مشهد    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱   مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)      نام: ابراهیم برزگر    عنوان اثر: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) سیاست به مثابه صراط    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰   مطالعات هنر و زیبایی شناسی این گروه علمی، برگزیده و شایسته تقدیر ندارد. برگزیدگان خارجی    نام: شیلا کنبی    عنوان اثر: عصر طلایی هنر ایران    ملیت: آمریکایی    نام: گیورگی سانیکیدزه    عنوان اثر: مذهب شیعه و دولت در ایران    ملت: گرجستان      نام: پاتریک رینگنبرگ    عنوان اثر: جهان نماد در هنر اسلامی    ملت: سوئیس سایر بخش ها شخصیت‌های پیشرو   مرحوم استاد عبدالله نورانی پیشکسوت علوم انسانی ایران   دکتر سیدمحمدباقر حجتی مجموعه آثار و خدمات علمی   حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی ری شهری   دکتر جلیل تجلیل مصحح برتر   استاد محمد روشن مفاخرپژوه برجسته   استاد محمدعلی معلم دامغانی مترجم برتر   دکتر فریده مهدوی دامغانی (مترجم برتر در حوزه زبان لاتین)  ,  دکتر محمدعلی آذرشب(مترجم برتر در حوزه زبان عربی) نظریه پرداز برجسته   دکتر عبدالحمید نقره کار نهادهای پژوهشی برتر          مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر         مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر            این بخش برگزیده ندارد         نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر

img_yw_news
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ -

گروه‌ های علمی جشنواره بین المللی فارابی

دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم

img_yw_news
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ -

ثبت آثار در پایگاه اینترنتی هشتمین جشنواره بین المللی فارابی آغاز شد

ثبت آثار در پایگاه اینترنتی هشتمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی صبح امروز شنبه اول خرداد ماه 1395 آغاز شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

مهلت ارسال آثار هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی تا پایان تیر ماه است

 رییس دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی از آغاز فراخوان هشتمین دوره جشنواره علوم انسانی فارابی خبر داد و گفت: در این دوره از جشنواره بر اساس پیش‌بینی ها به حداکثر 35 نفر از برگزیدگان جوایزی اعطا می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

امروز برگزار می شود؛ نخستین نشست خبری «هشتمین جشنواره بین المللی فارابی»

نخستین نشست خبری «هشتمین جشنواره بین المللی فارابی» امروز 28 اردیبهشت ماه در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود.

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

ساختار جشنواره

جشنواره بین‌المللی فارابی به منظور تحقق اهداف بیان شده و اجرای بایسته وظایف مربوط، دارای ساختاری متشکل از چهار رکن اصلی شامل رئیس، شورای سیاستگذاری، دبیر و دبیرخانه، و شورای علمی است که مشخصات آن به شرح زیر می‌باشد: یک. ریاست جشنواره: ریاست جشنواره  فارابی را وزیر محترم علوم،‌ تحقیقات و فناوری بر عهده دارد. تبصره: به‌منظور تسریع و هماهنگی در امور جشنواره و همچنین تسهیل در اجرای سیاست‌های شورای سیاستگذاری، کمیته راهبری متشکل از معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تشکیل می‌شود. دو. شورای سیاستگذاری: شورای سیاستگذاری بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی‌‌های کلان جشنواره است. اعضای این شورا عبارتند از: • وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا) • معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نایب رئیس و دبیر) • معاون پژوهش و فناوری وزیر عتف • معاون علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور • قائم مقام بنیاد ملی نخبگان • رئیس فرهنگستان علوم           • رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی • رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی • رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی • رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران   • رئیس بنیاد ایران‌شناسی • معاون پژوهشی حوزه علمیه قم • دبیر کل کمیسیون ملی یا دفتر منطقه‌ای آیسسکو • دبیر کل کمیسیون ملی یا دفتر منطقه‌ای یونسکو • سه تا پنج تن از استادان برجسته و صاحب‌نام در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی به پیشنهاد دبیر جشنواره و تأیید و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. سه. دبیر و دبیرخانه جشنواره: دبیر جشنواره بین‌المللی فارابی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری است که بر کلیه امور مربوط به حوزه علمی و اجرایی جشنواره اشراف داشته و مدیریت کلان آن را عهده‌‌دار است. دبیر جشنواره همچنین قائم مقام وزیر در شورای سیاستگذاری و رئیس شورای علمی است. نقش اصلی و عملیاتی دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی تمهید، تدارک و مدیریت اجرایی کلیه امور و مراحل انجام و برگزاری جشنواره است که از همان آغاز تأسیس جشنواره در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنیان و استقرار یافته است. چهار. شورای علمی جشنواره: این شورا مرجع اصلی تصمیم‌گیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات گروه‌های علمی جشنواره در اجرای آئین‌نامه‌های مصوب مربوط به داوری و انتخاب برگزیدگان است که مفاد آن توسط این شورا نهایی می‌شود. اعضای شورا عبارتند از: دبیر جشنواره، رؤسای گروه‌های علمی یازده‌گانه، رئیس دبیرخانه و دبیر شورای علمی. پنج: گروه‌های علمی: گروهای علمی اصلی‌ترین جایگاه کارکردی و عملیاتی در فرایند داوری و انتخاب آثار برتر جشنواره را برعهده دارند. چنان که کلیه مراحل فرآیند پالایش،‌ داوری و انتخاب آثار و افراد برگزیده در این گروه‌ها که متشکل از 5 یا 7 نفر از اساتید و محققان برجسته حوزه‌های علمی مربوط به موضوع کاری و تخصصی گروه می باشند انجام می‌یابد. جشنواره بین‌المللی فارابی دارای دوازده گروه علمی به ترتیب الفبایی زیر است: 1ـ‌ تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی 2ـ حقوق 3ـ زبان و ادبیات 4ـ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات 5ـ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری 6ـ علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی 7ـ علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای 8ـ فقه،‌ اصول، علوم قرآنی و حدیث 9ـ فلسفه، کلام، اخلاق‌، ادیان و عرفان 10ـ فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری 11- مطالعات هنر و زیبایی شناسی 12-مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

دومین نشست علمی «هشتمین دوره جشنواره فارابی» با حضور پاتریک رینگنبرگ

دومین نشست هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با حضور دکتر پاتریک رینگنبرگ، پژوهشگر موسسه «فرهنگ، ادیان و مدرنیته» دانشگاه لوزان و برگزیده دوره ششم جشنواره و دکتر احمد شاکری، پژوهشگر مدرسه مطالعات فرهنگی و میان رشته ای دانشگاه سوربن پاریس برگزار شد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

راهنمای ثبت‌نام

راهنمای ثبت‌‌نام در پرتال جشنواره بین‌المللی فارابی نویسندگان محترم: قبل از ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی فارابی لازم است در سایت جشنواره ثبت‌نام نموده و بعد از این مرحله نسبت به ارسال اثر خود اقدام نمایید. داوران محترم: در صورتی که به‌عنوان داور جشنواره انتخاب شده‌اید لازم است قبل از ارسال اثر توسط دبیرخانه، نسبت به ثبت‌نام در سایت و انتخاب گزینه علاقه‌مندی به داوری جشنواره اقدام نموده باشید. و دیگر مراجعان محترم: در صورت علاقه‌مندی به مطالعه و دریافت دوماهنامه فارابی، دریافت کارت شرکت در جشنواره فارابی، شرکت در مباحث تالار گفتگو و غیره، لازم است در سایت جشنواره ثبت‌نام نمایید. لازم به ذکر است ارسال‌کنندگان آثار در صورتی که زیر 35 سال باشند بایستی گزینه بخش جوان جشنواره را انتخاب نمایند.    برای ثبت‌نام تکمیل فیلدهای ستاره‌دار اجباری می‌باشد.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

شورای سیاستگذاری

دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم

img_yw_news
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

راهنمای ارسال آثار

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

تماس‌های ضروری

آدرس: تهران، پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کد پستی: ۱۶۶۶۹۱۴۷۱۱ تلفن: ۲۲۵۷۸۴۰۴-۰۲۱ دورنگار: ۲۲۷۹۰۹۸۳ رایانامه: infofarabiaward.ir ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰

img_yw_news
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

دبیرخانه فارابی برگزار می کند؛ نخستین نشست «هم اندیشی با استادان و پیشکسوتان حوزه علوم انسانی»

نخستین جلسه «هم اندیشی با استادان و پیشکسوتان حوزه علوم انسانی» به همت دبیرخانه هشتمین دوره جشنواره بین المللی فارابی امروز شنبه  95/2/18 برگزار می شود.

img_yw_news
جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی فارابی

  تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی        حقوق زبان و ادبیات علوم اجتماعی و علوم ارتباطات علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری علوم تربیتی، روان شناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) مطالعات هنر و زیبایی شناسی بخش خارجی (اسلام شناسی و ایران شناسی) سایر بخش ها      تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی    نام: ماهیار طاووسی    عنوان اثر: تحلیل چگونگی تأثیر هنر فلزکاری اقوام پیشین فلات ایران و سرزمین های همجوار و ملل تابعه هخامنشیان بر ظروف فلزی دوران هخامنشی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۷    نام: شهرام یوسفی فر    عنوان اثر: جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی دو دوره سلجوقیان    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰   حقوق    نام: حسین سیمایی صراف    عنوان اثر: قیاس در استدلال حقوقی    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۱      نام: رحیم نوبهار    عنوان اثر: اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۳      نام: شهرام زرنشان    عنوان اثر: نقش رویه قضایی بین المللی در شناسایی قواعد عرفی    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۶   زبان و ادبیات    نام: امید طیب زاده    عنوان اثر: دستور زبان فارسی (براساس نظریه گروه های خودگردان در دستور وابستگی)    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۷.۵      نام: رضامراد صحرایی    عنوان اثر: فراگیری زبان فارسی (تحلیلی نوین براساس نظریه زبان شناسی نوین)    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۲    نام: سعید مهدوی فر    عنوان اثر: فرهنگ صور خیال خاقانی شروانی    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۵ علوم اجتماعی و علوم ارتباطات    نام: مجید مختاریان پور    عنوان اثر: طراحی مدل اجرای سیاستهای فرهنگی مبتنی بر برنامه های توسعه کشور    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۹    نام: حسین اکبری    عنوان اثر: بررسی تطبیقی تاریخی عوامل و موانع تشکیل اجتماع ملی در کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۷ علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری    نام: سیدحسن قوامی    عنوان اثر: رویکردی نوین در بانکداری اسلامی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۰      نام:  حسن روحانی    عنوان اثر: امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۲   علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی    نام: مرجان صفاری    عنوان اثر: طراحی مدل ورزش همگانی ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱ علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای    نام: سیدکاظم سیدباقری    عنوان اثر: فقه سیاسی شیعه (سازوکارهای تحول در دوران معاصر)    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۷    نام: سیدجلال دهقانی ‌فیروزآبادی    عنوان اثر: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۴      نام: محسن ردادی    عنوان اثر: نظریه اعتماد سیاسی (با تأکید بر گفتمان اسلامی)    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۵   فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث    نام: سیدعلی دلبری    عنوان اثر: آسیب شناسی فهم حدیث    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۱ نام: عبدالرحمن باقرزاده عنوان اثر: پژوهشی جدید درباره آیه تطهیر رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال متیاز: ۱۵۱    نام: حمید باقری    عنوان اثر: نقد و بررسی معیارهای احراز صدور نزد متقدمان متاخران شیعه    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۸ نام: حامد شیواپور    عنوان اثر: بررسی و تحلیل نظریه روح معنا در تفسیر آیات متشابه قرآن    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۵.۵    نام: حامد پور رستمی    عنوان اثر: مبانی فهم و تفسیر قران (با تکیه بر آموزه‌های نهج البلاغه)    رتبه: شایسته تقدیر بخش جوان    امتیاز: ۱۳۸ فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان    نام: علیرضا آل بویه    عنوان اثر: سقط جنین از دیدگاه اخلاق    رتبه: برگزیده دوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۵ فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری    نام: فرامرز سهیلی    عنوان اثر: تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگان بروندادهای علمی پژوهشگران علم اطلاعات به منظور شناسایی و سنجش روابط، تعاملات و راهبردهای هم نویسندگی در این حوزه    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۴ نام: عبدالرضا نوروزی چاکلی    عنوان اثر: آشنایی با علم‌سنجی    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال      امتیاز: ۱۵۳    نام: رسول زوارقی    عنوان اثر: ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران(۱۹۹۰-۲۰۰۹) بررسی انتقادی    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۲ نام: لیلا عربگری    عنوان اثر: بررسی میزان  بهره‌گیری از استاندارهای ابرداده‌ای در پایگاه نسخه‌های خطی    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱.۷۵    نام: مینا رضایی    عنوان اثر: شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهش پژوهشگران و دانشگاه‌های کشور    رتبه: برگزیده سوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۱.۵ مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)    نام: ابراهیم برزگر    عنوان اثر: نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران    رتبه: برگزیده سوم بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۵۴.۵  مطالعات هنرو زیبایی شناسی    نام: یدالله آقا عباسی    عنوان اثر: دانش نامه نمایش ایرانی    رتبه: برگزیده اول بخش بزرگسال    امتیاز: ۱۶۰    نام: علی کاظمی    عنوان اثر: بنیادهای تحریر شناسی در موسیقی دستگاهی ایران    رتبه: برگزیده دوم بخش جوان    امتیاز: ۱۴۷   سایر بخش ها شخصیت‌های پیشرو   مرحوم عباس حری سید مجتبی موسوی لاری آقامجتبی تهرانی پیشکسوت علوم انسانی ایران   ناصر کاتوزیان محمدعلی تسخیری مجموعه آثار و خدمات علمی   محمدعلی تسخیری مصحح برتر   سیدمحمد دبیر سیاقی مفاخرپژوه برجسته   میرجلال الدین کزازی مترجم برتر   برگزیده ندارد نظریه پرداز برجسته   برگزیده ندارد موسسه پژوهشی شایسته تقدیر مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) مؤسسه پژوهشی شایسته تقدیر         نشریه علمی - پژوهشی شایسته تقدیر   فصلنامه ژئوپلتیک

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

معرفی

|  جشنواره بین‌المللی فارابی، ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به صورت سالانه برگزار می‌گردد. این جشنواره با عنایت به اهداف مشخص شده برای آن در دو حوزه نظری و کاربردی، از حیث سازمانی به گونه‌ای تعریف شده تا از حداکثر حمایت مراکز پژوهشی- آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار باشد. برای این منظور تجارب ارزنده جشنواره‌های بین‌المللی کشور و دیدگاهها و پیشنهادهای ارایه شده از سوی فرهنگستان‌ها‌ و مؤسسات پژوهشی و علمی کشور مورد توجه قرار گرفت و در طراحی جشنواره به کار گرفته شد. افزون بر آن، کلیه نهادهای علمی- پژوهشی حوزوی و دانشگاهی به صورت موثر جهت مشارکت در سیاستگذاری جشنواره فراخوانده شده‌اند؛ که در مجموع، تلاشی فراگیر و اقدامی جمعــی را برای شناسایی و تقدیر از برگزیدگان علوم انسانی و اسلامی، شکل می‌دهـد. جشنواره بنا به تعریف در دو سطح «جوان (زیر 35 سال)» و «بزرگسال» به دریافت، بررسی و انتخاب آثار برگزیده می‌پردازد، و از حیث قلمرو جغرافیایی دو حوزه داخل و خارج را پوشش می‌دهد. در حوزه داخل کشور، کلیه آثار تولید شده توسط ایرانیان، فارغ از محل کنونی سکونت و اشتغال، مدنظر است و در حوزه خارج، تولید آثار پژوهشی توسط کسانی که دارای تابعیت ایرانی نیستند،‌دنبال می‌شود.   موضوع جشنواره موضوع جشنواره، تحقیقات حوزه علوم انسانی و اسلامی است. آثاری در جشنواره پذیرش، ثبت، بررسی، ارزیابی و معرفی می شوند که واجد ویژگی «اثر پژوهشی» باشند و قالب ارائه آنها می تواند متفاوت باشد. در کنار حوزه «آثار پژوهشی»، حوزه‌های دیگری که متناسب با شرایط، امکان فعال‌سازی آنها و ارائه جوائز به برگزید‌گان وجود دارد،‌ عبارتند از: - تصحیح متون تاریخی، ادبی، فلسفی و... - نظریه‌پردازی و نقادی - ترجمه یا مترجم برتر و تاثیرگذار در حوزه اهداف جشنواره - پیشکسوت علوم انسانی - شخصیت‌های پیشرو در حوزه علوم انسانی - انجمن علمی برتر - فصلنامه‌ علمی پژوهشی برتر   ضرورت برپایی  و برگزاری جشنواره  الف. ضرورت تقویت اعتبار علوم انسانی به‌رغم اینکه مبادی و متون مربوط به علوم انسانی در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است (تا آنجا که می‌توان اعتبار تمدن ایرانی ـ اسلامی را بر پایه مبادی، محتوا و مناهج کفایت‌مند و کارگشای دانش جامعیت جلوه حوزه علوم ‌انسانی آن فهم کرد) با این حال طی سده و سالیان اخیر، به‌نحوی شاهد افول این موقعیت و کاهش عمق محتوایی معارف علوم انسانی و بالاخره به حاشیه رفتن آن در مواقف و سازوکارهای تصمیم‌گیری هستیم؛ پدیداری نامیمون و بی‌اصالت که مرزهای هویت و معرفت بومی و تاریخی کشور را به مخاطره انداخته است. از این‌رو، احیا و توسعه علوم انسانی ـ اسلامی به‌مثابه یک ضرورت ملی در محور رویکرد بازنگری و درمان‌جوی در این‌باره قرار می‌گیرد. ضرورتی که «جشنواره بین‌المللی فارابی» با تأکید بر تقویت اصل «اعتباربخشی به علوم ‌انسانی ـ اسلامی» آن را در دستور کار خود قرار می‌دهد.  ب. ضرورت نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی نقش فزاینده و مؤثر علوم انسانی کشورها در توسعه قدرت ملی و ارتقای جایگاه بین‌المللی آن‌ها قابل کتمان نیست. این واقعیت نمایان ما را به آنجا رهنمون می‌شود که واحدهای سیاسی و اجتماعی ملی، از جمله بدون توجه به اصل «نظریه‌پردازی بومی‌نگر» در حوزه دانش انسانی، نمی‌توانند به تعریف و تألیف الگویی درخور و کارگر ـ حتی ـ از توسعه متوازن در شرایط داخلی خود دست یابد. از این رو برای توسعه مرزهای دانش بومی و دست‌یازی به چشم‌اندازهای قدرتمند نظری و علمی ناشی از آن، اقتضا آن است که جریان ارتقاء و جهت‌مندی به سمت کمال علوم انسانی احیا و مورد اهتمام واقع شود.  ج. ضرورت نقد گفتمان غالب بر حوزه دانش علوم انسانی برای کشوری که بنای بازپرداخت جامعه‌ای پا گرفته در بستر میراث علمی فرهنگی همخوان با سنن ارزشی خویش دارد و از سویی بومی‌نگری و نیازپروردگی شرطی ناگزیر برای توسعه معرفتی و کالبدی آن است، بازسنجی گفتمان‌های غالب بر حوزه‌های دانایی و دانش آن، ضرورتی کتمان ناشدنی است و در این میان نهادها و مراکزی را لازمه کار است تا بخشی از کارکردهای انگیزه‌سازی، ایده‌پروری و تمهید عملیاتی اقبال عملی به این تحول بزرگ را برعهده گیرند. جشنواره بین المللی فارابی به دلیل کارکرد انگیزشی و زمینه‌ساز خود می‌تواند در این باره نقش و عاملیت مؤثری ایفا کند.   د. تمهید شرایط برای دستیابی به علوم انسانی بومی جشنواره بین‌المللی فارابی فرصتی دست‌گیر برای انگیزش ایده‌پردازی و تقویت تمایل به طرح‌ریزی برنامه‌های پژوهشی علوم انسانی و اسلامی متناسب با شرایط و مقتضیات زمینه نگر داخلی و بین‌المللی آن است؛ فرصتی که با تقویت روح پژوهش و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی و اسلامی، تقویت باور به توسعه دانایی‌محور و گسترش دانش بومی در حوزه علوم ‌انسانی را در میان پژوهشگران و دانشوران فراهم می‌آورد. در این باره، «جشنواره بین‌المللی فارابی» را می‌توان امکان و عاملیتی انگیزه و انرژی‌آفرین دانست که با توسعه فضای رقابت علمی، زمینه فرازگیری ارزش علمی یافته‌ها و پرداخته‌های این حوزه را فراهم می کند و منجر به ارتقای جایگاه آن در گفتمان و نظام مدیریت دانش و توسعه کشور می‌گردد؛ رسالتی مهم و کارگشا که وجوب تمهیدی خود را از عینیت ضرورت اهداف و افق مفروض مورد اشاره می‌یابد.   مبانی قانونی، اهداف و ساختار جشنواره الف. مبانی قانونی پایمردی در تأکید بر ضرورت توجه به توسعه و تقویت علوم انسانی، از جمله موجبات اقبال نظر مسئولان و صاحب‌نظران کشور به اولویت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی راهبردی در مسیر بهبود و تحول کیفی در پژوهش‌های علوم ‌انسانی و از این مجرا امکان عملیاتی شدن نخستین گام‌های قانونی در تحقق این مهم را فراهم آورد. تصویب تبصره 88 قانون برنامه دوم توسعه را می‌توان از جمله اقدامات بایسته و مؤثر در این باره دانست که در همان ابتدای امر سهم هزینه‌های تحقیقاتی را به 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌داد. با تقویت اراده پیشبرد چنین رویکردی بود که در سال 1375 نیز «برنامه ملی تحقیقات» توسط شورای عالی پژوهش به تصویب رسید که از جمله در عناوین برنامه ده‌گانه آن، برنامه ملی تحقیقات علوم انسانی به عنوان سرفصلی اصلی مطرح شد. فراهم شدن چنین مقدماتی زمینه‌ساز استخراج منابع و مواد حقوقی و قانونی مؤید و مجوز برپایی و پاگیری جشنواره بین‌المللی فارابی در چارچوب امکانات ظریف‌ساز نظام تصمیم‌سازی کشور گردید. از جمله مبانی قانونی شکل‌گیری جشنواره می‌توان به مواد قانونی زیر ارجاع نمود: ـ «جشنواره بین‌المللی فارابی» در اجرای بند 4 اصل3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپا شده است؛ آنجا که در ماده‌ای از عالی ترین منشور تقنینی کشور «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان» رسالتی مهم برشمرده شده است. ـ «جشنواره بین‌المللی فارابی» در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 هـ.ش، کشور برگزار می‌شود؛ آنجایی که «جمهوری اسلامی ایران» موقعیت قدرت اول علمی، فناوری و اقتصادی منطقه‌ را فراچنگ می‌آورد. نویدی که الهام ‌بخش جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی کشور و جهان اسلام در سطح بین‌المللی است. ـ «هشتمین جشنواره بین‌المللی فارابی» در اجرای مصوبه شماره 161902/ت52716ه مورخ 1394/12/09 هیأت محترم دولت، برگزار می‌گردد.  ب. اهداف جشنواره هدف کلی جشنواره بین‌المللی فارابی را می‌توان تمهید و تقویت زمینه‌های مساعد، توجه بلیغ به ضرورت تولید دانش درخور نیازهای بومی جامعه پیشرو اسلامی و ایجاد ظرفیت‌های انگیزشی و حمایتی اقبال به پژوهش و نوآوری در این باره دانست. در همنوایی با این هدف فرجامین دو دسته از اهداف ‌انضمامی و طولی آن نیز قابل‌ اشاره‌ای گذرایند:  ـ اهداف کلان و دراز‌مدت؛ • بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی و ایرانی؛ • ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی در کشور و هدایت و ایجاد انگیزه در استعدادهای جوان به این حوزه؛ • آشناسازی و عمق‌بخشی نگاه به نقش علوم انسانی در حوزه تولید علم و تمدن‌سازی در جامعه ایران و جهان اسلام؛ • تقویت و توسعه ایده و برنامه بومی‌سازی علوم انسانی ـ اسلامی در ایران و جهان اسلام؛ • بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی؛ • کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش مؤثر علوم انسانی در فرایند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ملی و بین‌المللی.  ـ اهداف کاربردی • تمهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی؛ • کمک به کاربردی شدن علوم انسانی از طریق شناسایی مهم‌ترین مسائل در گستره جامعه ایران و جهان اسلام؛ • شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی ـ اسلامی جهت بهره‌مندی از توان ایشان در فرایند توسعه مرزهای دانش.   ویژگی‌های ساختاری جشنواره «جشنواره بین‌المللی فارابی» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری دو سازمان‌ بین المللی یونسکو و آیسسکو و برخی مراکز مهم علمی و پژوهشی داخلی به صورت سالانه برگزار می‌گردد. مناسبات درونی و ارتباطات سازمانی این جشنواره معطوف به اهداف تعریف شده و در دو حوزه نظری و به گونه‌ای سامان یافته که از حداکثر حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز پژوهشی ـ آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار شود. برای این منظور تجارب ارزنده سایر جشنواره‌های بین‌المللی کشور و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی فرهنگستان ها‌ و مؤسسات پژوهشی و علمی کشور مورد توجه قرار داده شد و در طراحی این جشنواره به‌کار آمد. افزون بر آن، کلیه نهادهای علمی ـ پژوهشی حوزوی و دانشگاهی به صورت مؤثر جهت مشارکت در سیاستگذاری جشنواره فرا خوانده شده‌اند که در مجموع، تلاشی فراگیر و اقدامی جمعی را برای شناسایی و تقدیر از دانشوران برجسته این حوزه، شکل می‌دهد. این جشنواره در دو سطح «بزرگسال» و «جوان» (زیر 35 سال) به دریافت، بررسی و انتخاب آثار برگزیده می‌پردازد، و از حیث قلمرو جغرافیایی دو سطح داخل و خارج را پوشش می‌دهد. در حوزه داخل کشور، کلیه آثار تولید شده در گستره علوم انسانی و در حوزه خارج کشور، آثار تولید‌شده در زمینه شناسایی تمدن اسلامی، ایرا‌ن‌شناسی و انقلاب اسلامی مدنظر است. به طور کلی، چنانچه بخواهیم مهمترین ویژگی‌های ساختاری جشنواره بین‌المللی فارابی که موجبات تعیّن و تداوم کارکردی و ماهوی آن را فراهم می‌سازند، برشمریم، می‌توان به نکات زیر اشاره نمود: ادواری بودن: این جشنواره به صورت سالیانه و در ایران برگزار می‌شود. نخستین دوره جشنواره در بهمن‌ماه 1386، دومین دوره در دی‌ماه 1387 و سومین دوره نیز در آبان‌ماه 1388، چهارمین دوره در آبان‌ماه 1389، پنجمین دوره در آبان‌ماه 1390، ششمین دوره در آبان‌ماه 1391 و هفتمین دوره در اردیبهشت‌ماه 1394برگزار شد. بین‌المللی بودن: جشنواره برای تبادل آرای متفکران، دانشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و نهادهای علمی و فرهنگی جهان اسلام زمینه‌های لازم را فراهم می‌آورد، جلوه‌های فرهنگی، علمی، هنری و ادبی ایران در جهان را معرفی می‌کند و آشنایی محققان ایرانی با دستاوردهای جدید فرهنگی جهان را تسهیل می‌نماید. شفافیت فرایندها: نوع فعالیت‌ها و فرایند انجام آنها در جشنواره مدون و مصوب شده است تا از اعمال نظرهای غیر علمی پرهیز و بر پایه تصمیمات کارشناسی اقدام شود. براساس مقررات جشنواره، اقدامات زیر در هر نوبت از برگزاری جشنواره توسط دبیرخانه پیگیری می‌شوند: • تشکیل شورای سیاستگذاری جهت بررسی و تصویب اصول و سیاست‌های کلان جشنواره در هر دوره و انتخاب روسای گروه‌های علمی؛ • تشکیل شورای علمی جهت بررسی و تصویب ضوابط علمی و داوری آثار پژوهشی در هر دوره جشنواره؛ • شناسایی و انتخاب اعضا و تشکیل گروه‌های علمی برای تدارک امور مراحل داوری و بررسی آثار پژوهشی دریافتی؛ • اعلام فراخوان جشنواره به صورت گسترده و در قالب‌های مختلف اطلاع‌رسانی در داخل و خارج از کشور و تدبیر امور برای پوشش همگانی آن و ثبت کلیه آثار دریافتی؛ • ارزیابی و معرفی آثار پژوهشی برگزیده طی پنج مرحله داوری بر اساس آیین‌نامه فرایند داوری. عدالت در داوری: به منظور اطمینان از صحت داوری و رعایت بی‌طرفی در داوری و ارزیابی آثار، بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری جشنواره، تمام افرادی که به نوعی در هریک از شوراهای علمی و یا بخش‌‌های اجرایی جشنواره فعالیت و مشارکت دارند، در آن دوره امکان شرکت در جشنواره را ندارند. جامعیت: در جشنواره بین‌المللی فارابی جنبه‌های مختلف فعالیت‌های پژوهشی مورد توجه است و به همین دلیل برنامه‌های اصلی آن دارای تنوع است. عناوین برنامه‌های اصلی این موضوع را آشکار می‌کند که جشنواره به اموری فراتر از «آثار پژوهشی» عنایت دارد و تمامی جوانب فعالیت‌های پژوهشی را در دستور کار خود قرار داده است.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

فرایند انتخاب آثار

فرایند «ارزیابی، داوری و انتخاب» آثار پژوهشی طی مراحل زیر انجام می‌گیرد: - مرحله اول؛ پالایش علمی: در مرحلۀ پالایش، گروه علمی آثاری را که به لحاظ شکلی دارای معیارهای اولیه «اثر پژوهشی» باشند، برای داوری بر می گزیند و داوران آنها را تعیین می کند. مبنای تصمیم در این مرحله «اجماع مطلق گروه بر رد اثر» است؛ در غیر اینصورت و با وجود احتمال و تردید، اثر وارد مراحل بعدی می شود. در این مرحله، کاربرگ خاص هر اثر تکمیل و داوران آثار تعیین می شوند و صورتجلسه مزبور با ذکر عناوین کلیه آثار رد و برای داوری ارسال شده، توسط همه اعضای گروه امضاء می گردد. - مرحله دوم؛ ارزیابی همه جانبه اول: در این مرحله آثار انتخاب شدۀ مرحله قبل، برای دو داور متخصص در آن موضوع ارسال می شوند. داوران منتخب گروه علمی به صورت مستقل و ناشناس و بر پایه شاخص ها و معیارهای طراحی شده در کاربرگ های مربوط، به سنجش و ارزیابی آثار اقدام می‌کنند. چنانچه نظرات این دو داور مغایر یکدیگر تشخیص داده شود، داور سوم توسط گروه تعیین و جمع نمرات دو داور نزدیک به هم مبنای تصمیم خواهد بود. در این مرحله آثاری که متوسط امتیاز آنها 60 درصد و بالاتر است وارد مرحله بعد می شوند.   - مرحله سوم؛ ارزیابی همه جانبه دوم: آثاری که در ارزیابی مرحله قبل حداقل شصت درصد (60%) میانگین امتیاز را کسب کرده اند، دست کم برای دو داور دیگر (غیر از داوران مرحله قبل) ارسال می شوند. پس از اخذ نتایج داوری مرحله سوم، گروه علمی نتایج را بررسی و بر اساس متوسط نمره حاصل از دو مرحله «ارزیابی همه‌جانبه اول و ارزیابی همه‌جانبه دوم» به جمع‌بندی اقدام می‌کند. کسب حداقل 75 درصد نمره در بخش جوان و 80 درصد نمره در بخش بزرگسال لازمه ورود اثر به مرحله بعدی داوری است.   - مرحله چهارم؛ گزینش گروه: در این مرحله، گروه علمی پس از بررسی میانگین نتایج ارزیابی‌های دو مرحله قبل (حداقل چهار داوری تفصیلی برای هر اثر) و لحاظ کردن امتیازات مربوط به «مقالات منتشر شده از نتایج تحقیق» (تا سقف 20 نمره) و ثبت آنها در برگه ارزیابی نهایی، درباره رتبه اثر پژوهشی تصمیم گیری می کند و آثار «برگزیده» یا «شایسته تقدیر» خود را تعیین و فهرست آنها را به همراه پرونده کامل اثر طی نامه رسمی از طریق رئیس دبیرخانه یا دبیر جشنواره به شورای علمی جشنواره معرفی می کند. - مرحله پنجم؛ گزینش نهایی: گزینش نهایی آثار و تعیین رتبه آنها توسط شورای علمی جشنواره انجام می شود. در این مرحله، رئیس هر گروه آثار برگزیده گروه خود را به همراه تمام سوابق و مستندات مربوط به داوری ها، در جلسه شورای علمی معرفی و از آن دفاع می کند. در این مرحله همچنین سطح آثار برگزیده گروه‌های مختلف با همدیگر سنجیده می شود و پس از بررسی پرونده تک تک آثار و بحث در خصوص داوری ها، با رأی اکثریت اعضای شورا آثار برگزیده و رتبه آنها تعیین می شود.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

اهداف

هدف کلی جشنواره بین‌المللی فارابی را می توان تمهید و تقویت زمینه‌های مساعد، توجه بلیغ به ضرورت تولید دانش علوم انسانی و انسانی درخور نیازهای جامعه پیشرو اسلامی و ایجاد ظرفیت‌های انگیزشی و حمایتی اقبال به پژوهش و نوآوری دراین‌باره دانست. درهمنوایی با این هدف غایی، دو دسته از اهداف انضمامی و طولی آن نیز به شرح زیر قابل اشاره است: الف. اهداف کلان و درازمدت بسترسازی تولید دانش علوم انسانی و اسلامی؛ ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی و ضرورت‌های استفاده از آن در تبیین پدیده‌های انسانی؛ معرفی نقش علوم‌انسانی در توسعه دانش بشری، مدیریت اجتماع و تمدن‌سازی در گذشته و اکنون؛ فرصت‌سازی برای عرضه نظرات و نقد آنها و تقویت و توسعه ایده بازنگری علوم انسانی در ایران و جهان اسلام؛ بازنمایی توان علمی ایران و جامعه اسلامی در حوزه علوم انسانی اسلامی؛ کمک به تبیین اهمیت، کارکرد و نقش مؤثر علوم انسانی در فرایند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ملی و بین‌المللی؛ ب. اهداف خرد و کوتاه‌مدت؛ تمهید شرایط مناسب برای تشویق و هدایت استعدادهای جوان به تحصیل و تحقیق در حوزه علوم انسانی و اسلامی؛ کمک به کاربردی‌شدن علوم انسانی از طریق شناسایی مهمترین مسائل در گستره جامعه ایران و جهان اسلام؛ شناسایی و معرفی استعدادهای برتر حوزه علوم انسانی و اسلامی جهت بهره‌مندی از توان ایشان در فرایند توسعه مرزهای دانش.

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

روابط عمومی

تهران، پاسداران، خیابان شهید مؤمن نژاد (گلستان یکم)، پلاک 124، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کد پستی: 1666914711 شماره تلفن: 22570666 یا 22570777 شماره فکس:22570722 ساعات پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 ال 16

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

رئیس دانشکده ادبیات و تمدن دانشگاه سوربن؛ دومین سخنران نشست علمی «هشتمین دوره جشنواره فارابی»

 رئیس دانشکده ادبیات و تمدن دانشگاه سوربن در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از این مرکز علمی بازدید و در نشستی علمی سخنرانی می کند.

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ -

«هشتمین جشنواره بین المللی فارابی» کلید خورد

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره بین المللی فارابی با حضور قائم مقام و دو تن از معاونان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر  اعضای شورای سیاستگذاری برگزار شد.

صفحه 10 از 11     

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق