یکشنبه 3 بهمن 1400 |

اعضای گروه های علمی سومین جشنواره بین المللی فارابی


 گروه علمی تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                        
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

 گروه علمی حقوق

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                       
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

 گروه علمی زبان و ادبیات

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                        
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

 گروه علمی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                        
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

 گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                         
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  


 گروه علمی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم رفتاری و تربیت بدنی

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                        
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                 
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  


 گروه علمی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                    
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                        
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                  
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  


 گروه علمی فقه، اصول، علوم قرآنی و حدیث

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                         
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                   
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

 گروه علمی فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                         
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                   
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

 گروه علمی فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و کتابداری

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                         
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                   
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
 گروه علمی مطالعات انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                         
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                   
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

 گروه علمی مطالعات هنر و زیبایی شناسی

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: صادق آیینه وند                                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه تربیت مدرس
سمت در گروه: رئیس گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد طاووسی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: مصطفی مومنی                                                                     
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: عبدالرضا رکن الدین افتخاری                                                      
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  
AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: محمد سپهری                                                                         
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  

AWT IMAGE
نام و نام خانوادگی: فاطمه جان احمدی                                                                   
رتبه / محل فعالیت: استاد دانشگاه
سمت در گروه: عضو گروه                  


دفعات مشاهده: 3941 بار   |   دفعات چاپ: 355 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وبگاه متعلق به سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق